Söka bidrag

Känner du till ett projekt där Tolvskillingshjälpen kan hjälpa till?

Du är välkommen att skicka in en ansökan till oss!
Ansökan ska innehålla:

Ändamål

Vad skall bidraget användas till.

Mottagare

Vem eller vilka är mottagare av bidraget.

Sökande

Juridisk person: bifoga stadgar, organisationsnummer, senaste reviderade årsredovisning samt årsmötesprotokoll.

Enskild person: Beskriv verksamheten och vilka som driver denna, personnummer.

Namn, Gatuadress, Postnummer, Organisations- eller personnummer, Telefon dagtid, E-postadress

Det sökta bidraget i SEK

Ange beloppets storlek.

Distribution av bidrag

Ange hur bidraget distribueras, kommer mottagarna tillgodo, postgirokonto, bankkonto. Ange vem som kontrollerar att bidraget kommer mottagarna tillgodo. Ange storleken av administrativa kostnader som betalas ur bidraget. I vems namn lämnas bidraget till mottagarna?

Andra bidragsgivare och totalfinansiering

Vilka övriga bidragsgivare finns till föreslaget projekt och vilka belopp bidrar var och en med? Ange det totala beloppet för hela projektet samt en tidplan för det aktuella stödprojektet.

Återapportering

Hur kommer  projektet att rapporteras och redovisas till Tolvskillingshjälpen? Finns uppföljning planerad?

Övriga upplysningar

Övriga upplysningar som kan vara av värde för handläggningen hos Tolvskillingshjälpen. Övriga handlingar som bifogas ansökan, foton, kartor etc.


Ansökan skickas elektroniskt till: ansok@tolvskillingshjalpen.se


Du kommer att få ett mail skickat som en bekräftelse på att din ansökning kommit fram. Efter nästkommande kvartalsmöte får du ett mail som meddelar styrelsens beslut.


När du ansöker om pengar till något behjärtansvärt, mindre projekt för barns utbildning och utveckling kan ansökan göras till vår hjärtefond.


Dessa projekt är oftast av engångskaraktär. Det kan tex. vara en hjälptransport av insamlad utrustning till skolor, barnhem och barnsjukhus eller ett bidrag till ett skolprojekt för utveckling och skapande av barns intressen.


Det beviljade bidraget skall dokumenteras och redovisas för Tolvskillingshjälpens styrelse.Ansökan ska innehålla:


Det sökta bidraget i SEK

Ange beloppets storlek

Konto för inbetalning

Ändamål med ansökan, vad skall bidraget användas til

Sökande (Namn, adress, personnummer, tele, email)

Vem eller vilka är mottagare av bidragetAnsökan skickas elektroniskt till: ansok@tolvskillingshjalpen.se
Du kommer att få ett mail skickat som en bekräftelse på att din ansökning kommit fram. Efter nästkommande kvartalsmöte får du ett mail som meddelar styrelsens beslut.
Planerade möten 2019


21 januari Styrelsemöte

26 mars Årsmöte

10 april Styrelsemöte

26 juni Styrelsemöte

21 augusti Styrelsemöte

20 november StyrelsemöteEventuella ansökningar skall skickas

senast tre veckor innan styrelsemöte

Till: ansok@tolvskillingshjalpen.seKontakt

Mail: info@tolvskillingshjalpen.se

Webmaster: Erika Nobrand Hambeck